حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است.
امروز : پنج شنبه, 09 آذر 1402

نگهداری فضای سبز منطقه سه ناحیه یک و منطقه سه ناحیه دو واقع در شهر گرگان برای سال 1399 لغایت 1400 (برای مدت 18 ماه)

نگهداری فضای سبز منطقه سه ناحیه یک و منطقه سه ناحیه دو واقع در شهر گرگان برای سال 1399 لغایت 1400 (برای مدت 18 ماه)

ادامه مطلب

مناقصه نگهداری فضای سبز منطقه 3 نواحی یک و دو

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با استناد به صورتجلسه کمیسیون معاملات بشماره 1590/4 /99-7/2/99 درنظر دارد نگهداری فضای سبز منطقه سه ناحیه یک و منطقه سه ناحیه دو واقع در شهر گرگان برای سال 1399 لغایت 1400 (برای مدت 18 ماه) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت‌های پیمانکاری واجد الشرایط واگذار نماید . لذا شرکتهای پیمانکاری دارای: 1- گواهینامه معتبرصلاحیت پیمانکاری با شرح خدمات امور باغبانی و کشاورزی و فضای سبز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2- رتبه و صلاحیت کاری معتبر از اداره كار 3- گواهینامه معتبر ایمنی و بهداشت(HSE) از اداره کار و امور اجتماعی 4-کسب حداقل 30 امتیاز ارزشیابی جدول شماره یک دفترچه پیمان 5- داشتن حداقل یک سابقه کار مرتبط با موضوع آگهی 6- داشتن رضایتنامه از کارفرما می‌توانند از روز چهارشنبه تاریخ 99/2/10 (تاریخ انتشار آگهی) لغایت 99/2/20 به واحد امور قراردادهاي سازمان به آدرس : گرگان – خیابان شهید رجایی – نبش تقاطع رسالت – سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان و یا سایت اینترنتی شهرداری گرگان به آدرس www. Gorgan. ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (صلاحیت پیمانکاری ، سایراسناد مناقصه و اسناد و مدارک مربوط به شرکت ) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکات لاك ومهر شده (کلیه پاکتها باید جداگانه لاک و مهر داشته باشند) به واحد دبیرخانه سازمان اقدام نمایند.

شرایط، اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی :

1- کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

2- متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

3- سپرده شرکت در مناقصه به شرح ذیل تعيين و می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری 1050694481 نزد بانک رسالت کلیه شعب به نام سازمان سیما منظر و فضای سبزشهری شهرداری گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه سه ناحیه یک :                      1/850/000/000 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه سه ناحیه دو :                        1/650/000/000  ریال

4- متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ، دفترچه پیمان ،رزومه و صلاحیت پیمانکاری در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج به صورت پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه می باشند .

5- متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند می توانند در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد مناقصه با هماهنگی سازمان جهت بازدید مراجعه نمایند.و بدین وسیله با واریز وجه سپرده اعلام می نماید که از کلیه شرایط و مشخصات و مختصات موضوع آگهی اطلاع کامل داشته است.

6- به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی به سازمان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.

8- سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است0

9- کلیه متقاضیان مکلفند قبل از انعقاد قرارداد برگه ثبت نام خود را در سیستم (ثــنا) دادگستری ، به سازمان تسلیم نماید .

10- مدت‌زمان اجرای پروژه 18 ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین تعیین می گردد لذا پیشنهاد دهنده قیمت می بایست مدت اعتبار قیمت پیشنهادی خود را بنحوی اعلام نماید که دارای 3 ماه (90 روز) به استثنای ایام تعطیل اعتبار کافی باشد .

11- شرکتهای پیمانکار می توانند برای همه موارد مناقصه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند ، لیکن سازمان فقط یک پیشنهاد از بین پیشنهادات واصله را با تشخیص کمیسیون مناقصه واگذار و با شرکت برنده پس از اخذ مجوزات قانونی قرارداد منعقد می نماید.

12- معیارها و روش ارزیابی کیفی شرکت کنندگان طبق مفاد مندرج در دفترچه پیمان و آیین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.

13- امضاء و تایید فرم تعهد نامه پیشنهاد دهنده قیمت در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارکنان دولتی در معاملات

14- کارکنانی که در طول مدت قرارداد توسط شرکت پیمانکاری جهت اجرای موضوع قرارداد بکار گرفته می شوند هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما(سازمان) نخواهند داشت و پرداخت کلیه حقوق و سایر مزایای متعلقه به آنها به عهده شرکت پیمانکاری می باشد ، که مقررات موضوع این ماده می بایست توسط شرکت پیمانکاری به اطلاع کلیه کارکنان شاغل در مجموعه شرکت برسد و شرکت پیمانکاری مکلف است پس از اتمام مدت قرارداد فی مابین با سازمان بمنظور دریافت تضامین (سپرده حسن اجرای تعهدات سپرده حسن انجام کار و ...) خود علاوه بر تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی مفاصا حساب تامین اجتماعی و برگه تسویه با کارگران شاغل را به کارفرما ارایه نماید .

15- طرف قرارداد حق بکارگیری کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و یا کارکنان شهرداریها را ندارد .

16- اشخاص حقوقی دارای پرونده در مراجع قضایی با طرفیت شهرداری گرگان و یا سازمانهای وابسته ، از ارایه پیشنهاد قیمت محروم می باشند و حق شرکت در مناقصه را ندارند و در صورت ارایه پیشنهاد قیمت سازمان از بازگشایی پاکات آنان خودداری خواهد نمود .

17- کلیه اشخاص حقوقی که حداقل در دو سال اخیر جزء لیست سیاه (کسانی که برنده استعلام بهاء / مزایدها و یا مناقصه سازمان بوده اند ، لیکن از دریافت ابلاغ نفر اول و یا نفر دوم امتناع و یا خودداری نموده اند و منتج به عدم انعقاد قرارداد شده اندو یا به عدم رضایت سازمان از نحوه خدمات آنان در طول مدت پیمانی که با سازمان داشته اند ، منجر شده و یا به هر نحوی از انحا به سازمان بدهی جاری و یا معوقه داشته باشند به پیشنهاد قیمت ارسالی آنان ترتیب اثر داده نمی شود .

18- بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت اسناد مناقصه پیمانکاران روز یکشنبه مورخ 99/2/21 انجام می شود و نتایج آن پس از سیر مراحل اداری و اخذ مجوزات قانونی متعاقبا در مهلت مقرراعلام می‌گردد .

19- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهادات ،تشخیص وابلاغ به برنده مناقصه از تاریخ بازگشایی برابر آیین نامه مالی شهرداری می باشد .

20- چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل) به نفع سازمان ضبط و مناقصه تجدید می گردد.

ادامه مطلب

یک قطعه زمین به متراژ 173 متر مربع در پارکشهر گرگان جهت راه اندازی قصربادی ، استخر توپ و ترامپولین پیوست نقشه

 یک قطعه زمین به متراژ 173 متر مربع در پارکشهر گرگان جهت راه اندازی قصربادی ، استخر توپ و ترامپولین پیوست نقشه

ادامه مطلب

خرید ونصب تعداد 2 دستگاه دوربین کنترل سرعت پلاک خوان به همراه متعلقات آن در ورودی شهر گرگان از سمت کردکوی و آق قلا

                                                                            " آگهي مناقصه عمومي "
شهرداری گرگان درنظر دارد خرید ونصب تعداد 2 دستگاه دوربین کنترل سرعت پلاک خوان به همراه متعلقات آن در ورودی شهر گرگان از سمت کردکوی و آق قلا را با مبلغ برآورد اولیه 2.420.000.000 ريال بدون تعدیل بر مبنای برآورد، نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که مورد تائید اداره راهنمایی ورانندگی می باشند  می‌توانند از تاریخ 96/3/22 لغایت آخر وقت اداری مورخ 96/4/3به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس گرگان –ميدان شهرداري– شهرداري گرگان- طبقه سوم و یا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت ، رزومه، صلاحیت پیمانکاری (تائیدیه اداره راهنمایی و رانندگی، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاك ومهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: گرگان– ميدان شهرداري– شهرداري گرگان اقدام نمایند. /

ادامه مطلب

واگذاری (اجاره) تعداد یک باب مغازه ، چهار باب غرفه

                                                                                   « آگهی حراج عمومی »
شهرداري گرگان با استناد به ماده 29 آئین نامه معاملات شهرداری در نظر دارد نسبت به  واگذاری (اجاره) تعداد یک باب مغازه ، چهار باب غرفه ، بشرح جدول پیوست را از طریق حراج و بر مبنای پایه قیمت کارشناسی اقدام نماید . لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ( انتشار آگهی) 96/3/31 لغایت تا آخر وقت اداری مورخ  96/4/13 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس : گرگان -ميدان شهرداري – شهرداري گرگان و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس www.GORGAN.ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک حراج از شرایط و نحوه واگذاری اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل با رعایت شرایط، اسناد ومدارک مورد نیاز حراج به شرح ذیل در مورخ 96/4/13 روز سه شنبه(همان روز) رأس ساعت 14:30 (بعد از ظهر) به آدرس : گرگان- میدان شهرداری- شهرداری گرگان- سالن اندیشه مراجعه و اقدام به شرکت در حراج نمایند./ع

ادامه مطلب

اجرای عملیات تراشیدن آسفالت با دستگاه ویرتکن و ترمیم مسیر با آسفالت در محدوده شهرداری منطقه یک

                                                                          " آگهي مناقصه عمومي "
شهرداری گرگان درنظر دارد اجرای عملیات تراشیدن آسفالت با دستگاه ویرتکن و ترمیم مسیر با آسفالت در محدوده شهرداری منطقه یک را با مبلغ برآورد اولیه 3.465.000.000 ريال طبق نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی به شرکت‌های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای پیمانکاری دارای رزومه می‌توانند از تاریخ 96/4/3 لغایت آخر وقت اداری مورخ 96/4/13 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس گرگان –ميدان شهرداري– شهرداري گرگان- طبقه سوم و یا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت ، رزومه، صلاحیت پیمانکاری، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاك ومهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: گرگان– ميدان شهرداري– شهرداري گرگان اقدام نمایند. /ع


ادامه مطلب

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت