حدیث روز

 
امام رضا (ع) می فرماید : بخيل را آسايشى نيست و حسود را خوشى و لذتى نيست و زمامدار را وفايى نيست و دروغگو را مروت و مردانگى نيست.
امروز : دوشنبه, 18 فروردین 1399
حراج

یک قطعه زمین به متراژ 173 متر مربع در پارکشهر گرگان جهت راه اندازی قصربادی ، استخر توپ و ترامپولین پیوست نقشه

حراج

 

«آگهی حراج حضوری»
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان با استناد به ماده 29 آئین نامه معاملات شهرداری درنظر دارد یک قطعه زمین به متراژ 173 متر مربع در پارکشهر گرگان جهت راه اندازی قصربادی ، استخر توپ و ترامپولین پیوست نقشه را از طريق برگزاری مزایده (حراج حضوری) بصورت اجاره ماهیانه برای مدت دوسال  (24 ماه) برمبنای پايه قيمت كارشناسي به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجدالاشرایط واگذار نماید . لـــذا كلیه متقاضیان می توانند از تاریخ ( انتشار آگهی) روز یکشنبه مورخ 98/5/6 لغایت 98/5/16  به واحــــــد امور قراردادهاي سازمان" به آدرس: گرگـــــان- خیابان شهید رجایی ، نبش چهار راه رسالت ، ســــازمان سیما منظر یا نشانی اینترنتی www. Gorgan. ir مراجعه و از شرایط و نحوه واگذاری موضوع آگهی اطلاع حاصل نموده و اسناد و مدارک را دریافت و در صورت تمایل با رعایت شرایط، اسناد و مدارک مورد نیاز حراج در روز چهارشنبه مورخ 98/5/16 راس ساعت 14:30 به نشانی" گرگان خیابان شهید رجایی تقاطع رسالت طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با در دست داشتن اصل فیش سپرده واریزی یا ضمانتنامه بانکی و اصل کارت ملی مراجعه و اقدام به شرکت در مراسم حراج نمایند0
شرایط ، اسناد و مدارک موردنیاز حراج:
1- کلیه مراحل برگزاری حراج ، انتخاب برنده و ... مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.
 2- شرکت در حراج و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
3-مبلغ سپرده شرکت در حراج 60/000/000 ریال می باشد ،که می بایست به صورت نقد طی  فیش 3 نسخه ای  به حساب جاری 1050694481  نزد بانک رسالت تمام شعب به نام بانک سپرده سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان  ممهمور به مهر بانک یا ضمانتنامه بانکی معتبرطی مدت زمان تعیین شده در متن آگهی حراج  اقدام و فیش یا ضمانتنامه مربوطه را در روز برگزاری حراج ارائه گردد.
4- متقاضیانی که تمایل به شرکت در حراج را دارند می توانند در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد حراج با هماهنگی سازمان جهت بازدید مراجعه نمایند . و بدین وسیله با واریز وجه سپرده اعلام می نماید که از کلیه شرایط و مشخصات و مختصات موضوع آگهی اطلاع کامل داشته است.
5- کلیه متقاضیانی که حداقل در سه سال اخیر جزء لیست سیاه (کسانی که برنده استعلام بهاء / مزایدها و یا مناقصه سازمان بوده اند ، لیکن از دریافت ابلاغ نفر اول و یا نفر دوم امتناء و یا خودداری نموده اند و منتج به عدم انعقاد قرارداد شده اند) و یا به هر نحوی از انحا به سازمان بدهی جاری و یا معوقه داشته باشند از شرکت در مراسم حراج محروم می باشند.
6- مستاجر مکلف است حداقل معادل 50% مجموع قیمت اجاره بهاء پیشنهادی سالانه خود را بعنوان حسن اجرای تعهدات قبل از انعقاد پیمان نقدا به حساب سپرده سازمان واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه نماید و ترتیب استــــــرداد آن مطابق آیین نامه معاملات شهـرداری بوده و جهت اجاره ماهیانه خود در طول سال چک بانکی معتبر بصورت ماهیانه تسلیم سازمان  نمایند.
7- برنده حراج مکلف است قبل از انعقاد قرارداد تعهدنامه محضری در خصوص تخلیه و تحویل مکان از ابتدای قرارداد تا مادامی که مکان مورد اجاره را تخلیه ننموده است به سازمان میباشد.
8- برنده حراج مکلف به انجام کلیه امور خواسته شده در شرح خدمات پیوست قرارداد در طول مدت قرارداد می باشد.
9- هزینه انتشار آگهی، کارشناسی، کسورات قانونی (مالیات و عوارض) بعهده برنده حراج می باشد.
10- سازمان  در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است و در این صورت تضمین شرکت در حراج آنان استرداد می گردد.
11- واگذاری زمین به متراژ 173 متر مربع در پارکشهر گرگان جهت راه اندازی قصربادی ، استخر توپ و ترامپولین از طریق حراج  می باشد و مدت زمان واگذاری آن  دوسال (24 ماهه) می باشد.
12- مستاجر ملزم به سپردن یک فقره چک  به مبلغ 1/000/000/000ریال جهت تضمین  تخلیه مال الاجاره ، بهمراه تکمیل فرم تعهد نامه محضری نزد یکی از دفترخانه اسناد رسمی و واریز نقدی / ضمانتنامه بانکی معتبر ، بعنوان سپرده حسن انجام معامله به میزان 50% مجموع اجاره سالانه خود به  سازمان می باشد.
13- به پیشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی حراج واریز شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14- مستاجر ملزم به ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع ذیصلاح قبل از عقد قرارداد می باشد .
15- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت درمعامالت دولتی.
16- حراج روز چهارشنبه مورخ 98/5/16 راس ساعت 14:30 در دفتر رئیس سازمان به نشانی" گرگان خیابان شهید رجایی تقاطع رسالت طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با حضور اعضاء کمیسیون حراج  برگزار می گردد .
17- برنده حراج از زمان قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت 12 روز به استثنای ایام تعطیل تعیین و پس از سیر مراحل قانونی و اخذ مجوز از هیات مدیره سازمان به نامبـــــرده ابلاغ می گردد.
18- چنانچه برندگان اول و دوم حراج حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در حراج  آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهراری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)به نفع سازمان  ضبط و حراج تجدید می گردد.
تلفن تماس : 01732436002
تاریخ انتشار آگهی: 6/5/98

یحیی ستوده نیا
 رئیس سازمان

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت