حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : خداوند ، دشنام گوى بی آبرو را دشمن دارد.
امروز : دوشنبه, 18 فروردین 1399
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان

مناقصه نگهداری فضای سبز

مناقصه فضای سبز


" آگهي مناقصه عمومي "
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان درنظر دارد نگهداری فضای سبز سطح شهر گرگان  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت‌های پیمانکاری واجدشرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای پیمانکاری دارای 1- رتبه و صلاحیت طرح طبقه بندی مشاغل از  اداره کار و امور اجتماعی دارای اعتبار و 2)داشتن پایه رتبه کشاورزی از دفتر فنی استانداری دارای اعتبار و 3)کسب حداقل 30 امتیاز از فرم ارزشیابی شماره یک مندرج در دفترچه پیمان را داشته باشند، می‌توانند از تاریخ 96/8/24 (تاریخ انتشار آگهی) لغایت96/9/6به واحد امور قراردادهاي سازمان به آدرس: گرگان – خیابان شهید رجایی – نبش تقاطع رسالت – سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان و یا آدرس اینترنتی شهرداری گرگان به آدرس www. Gorgan. ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (صلاحیت پیمانکاری،  سایراسناد مناقصه و اسناد و مدارک مربوط به شرکت ) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکات لاك ومهر شده (کلیه پاکتها باید جداگانه لاک و مهر داشته باشند) به واحد دبیرخانه سازمان اقدام نمایند. 
 
شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی :
* کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
*سپرده شرکت در مناقصه  به شرح ذیل تعيين و می بایست به  صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری 1050694481  نزد بانک رسالت کلیه شعب به نام سازمان سیما منظر و فضای سبزشهری شهرداری گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه یک:                                           970/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه دو ناحیه یک:                            670/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه دو ناحیه دو:                            850/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه سه –  ناحیه یک :                      751/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه سه – ناحیه دو :                        600/000/000 ریال
* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ، دفترچه پیمان ،رزومه و صلاحیت پیمانکاری در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج به صورت پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه می باشند.
*به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* هزینه انتشارآگهی  به عهده برنده مناقصه می باشد.
* سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است0
* مدت‌زمان اجرای پروژه  12 ماه می باشد.
*شرکتهای پیمانکار می توانند برای همه موارد مناقصه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند ،لیکن سازمان صرفا یک مورد از موارد فوق را با تشخیص کمیسیون مناقصه واگذار و با شرکت برنده بعداز اخذ مجوز از هیات مدیره سازمان و شورای سازمان قرارداد منعقد می نماید.
*معیارها و روش ارزیابی کیفی شرکت کنندگان طبق مفاد مندرج در دفترچه پیمان تعیین می گردد. 
* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آیین نامه معاملات شهرداری می باشند. 
*مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهادات ،تشخیص وابلاغ به برنده مناقصه از تاریخ بازگشایی برابر آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
* پاکت اسناد مناقصه طبق آیین نامه معاملات شهرداری در سازمان بازگشایی و نتایج آن متعاقبا طبق آیین نامه در مهلت مقرراعلام می‌گردد.
* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع سازمان  ضبط و مناقصه تجدید می گردد.

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

تلفن تماس : 01732436002
یحیی ستوده نیا / رئیس سازمان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت