حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است.
امروز : دوشنبه, 18 فروردین 1399
مناقصه

خرید ونصب تعداد 2 دستگاه دوربین کنترل سرعت پلاک خوان به همراه متعلقات آن در ورودی شهر گرگان از سمت کردکوی و آق قلا

مناقصه و مزایده

                                                                           " آگهي مناقصه عمومي "
شهرداری گرگان درنظر دارد خرید ونصب تعداد 2 دستگاه دوربین کنترل سرعت پلاک خوان به همراه متعلقات آن در ورودی شهر گرگان از سمت کردکوی و آق قلا را با مبلغ برآورد اولیه 2.420.000.000 ريال بدون تعدیل بر مبنای برآورد، نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که مورد تائید اداره راهنمایی ورانندگی می باشند  می‌توانند از تاریخ 96/3/22 لغایت آخر وقت اداری مورخ 96/4/3به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس گرگان –ميدان شهرداري– شهرداري گرگان- طبقه سوم و یا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت ، رزومه، صلاحیت پیمانکاری (تائیدیه اداره راهنمایی و رانندگی، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاك ومهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: گرگان– ميدان شهرداري– شهرداري گرگان اقدام نمایند. /
 
شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی :

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه تضمین بر معاملات دولتی و آئین‌نامه معاملات شهرداری می‌باشدو شرکت درمناقصه و دادن پیشنهاد به‌منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری در قانون، آئین نامه تضمین و  آیین‌نامه معاملات‌شهرداری می‌باشد.

* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با قانون برگزاری، آیین نامه تضمین بر معاملات دولتی آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

*تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 125.000.000 ریال تعيين و به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری 2171144752002  نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام خزانه تمرکز وجوه سپرده به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.

*اعتبار پروژه از محل ردیف 049ث1502004 طرح تملک دارایی های سرمایه ای و شهرداری تأمین می گردد.

* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ، رزومه، صلاحیت پیمانکاری (تائیدیه اداره راهنمایی و رانندگی) و اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی  در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج به صورت پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی و شرایط، اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه می باشند.

*متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند می توانند ظرف مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد مناقصه جهت بازدید مراجعه نمایند.

*به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* هزینه انتشارآگهی  و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه  به عهده برنده مناقصه می باشد.

* مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری و تضمین برای معاملات دولتی مبلغ پیش پرداخت تا سقف بیست درصد(20%) مبلغ قرارداد با نظر کارفرما در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی و تضمین حسن انجام تعهدات حداقل  ده درصد(10% ) مبلغ اولیه پیمان تعیین، اخذ، پرداخت و مستهلک می‌گردد.

*ارائه  تائیدیه از اداره راهنمایی ورانندگی الزامی می‌باشد.

* میزان خسارت تاخیر غیر مجاز اجرای پروژه به ازای هر روز تاخیر مبلغ 3.000.000 ريال تعیین و در هر مرحله از پرداخت محاسبه و کسر می گردد.

* شهرداری در رد یا قبول شرکتهایی که دارای تعداد 2 پروژه همزمان در حال اجرا در شهرداری می باشند مختار است.

* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه استرداد می گردد.

* مدت‌زمان اجرای پروژه 45 روز می باشد .

* پاکت اسناد مناقصه روز یکشنبه مورخ 96/4/4 رأس ساعت 14:30 در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان بازگشایی می‌گردد.

* مدت زمان لازم براي بررسي پيشنهادات و تشخيص برنده مناقصه از تاريخ بازگشايي و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت  7 روز  به استثنای ایام تعطیل تعيين و پس از موافقت شهردار  حداکثرظرف مدت 5 روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه ابلاغ می گردد.

* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در قانون، آیین نامه تضمین بر معاملات و ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع شهرداري  ضبط و مناقصه تجدید می گردد.

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

تلفن تماس : 2240752 0173

حسین صادقلو
شهردار گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت